3. việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được sử dụng như một lời cam kết về tư tưởng chính trị, lối sống những phẩm chất đạo đức, việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao, vấn đề tổ chức kỷ luật. Từ đó làm cơ sở để đánh giá, kiểm điểm và xếp loại cuối năm. Dưới đây là những mẫu bản cam kết được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà gamesmobie.net tổng hợp được trong bài viết “Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cho mọi trường hợp” dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về Bản cam kết tu dưỡng này.

Bạn đang xem: 3. việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm


Xem Nhanh


Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2021

ĐẢNG BỘ………………CHI BỘ……………——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

………, ngày ..… tháng …… năm 201…..

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ đảng: ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………….

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu, học tập các quy định, nghị quyết của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối đổi mới của Đảng. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong cuộc sống và công tác, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).………………………………………………………………………………………………(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc.

Chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền pháp luật, chính sách của Nhà nước, vận động cán bộ, chủ trương, quan điểm, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng. Tích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ công tác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao)……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Atm Sacombank Rút Tối Đa Bao Nhiêu Tiền, Thẻ Tìm Hiểu Ngay Nhé!

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng. Chấp hành sự phân công của tổ chức. Tự giác chấp hành các quy chế, nghị quyết, quy định của Đảng, nội quy của cơ quan, pháp luật Nhà nước, đơn vị và nơi cư trú)………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20… (nếu có)

………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và là căn cứ để đánh giá, kiểm điểm, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

 

NGƯỜI CAM KẾT(Ký, ghi rõ họ, tên)

*

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của giáo viên, cá nhân

ĐẢNG BỘ………………CHI BỘ TRƯỜNG……………——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

………, ngày ..… tháng …… năm 201…..

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2021

Họ và tên : …………………… Sinh ngày: ………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………………………………………..

Chức vụ đảng : Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………….

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường ……………………………………………………………….

Sau khi học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết quy định của Đảng và chuyên đề năm 2021, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện, cụ thể là các nội dung trong Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị:

Luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và Đảng, phục tùng sự điều động và phân công công tác của Đảng.Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.Vận động và tuyên truyền người thân cùng quần chúng nhân dân thực hiện và chấp hành tốt pháp luật, thực hiện tốt các chính sách và chủ trương đổi mới của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

Không có biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống.Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.Có lối sống giản dị, trong sáng, mẫu mực của một người giáo viên.Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về điều đảng viên không được làm.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hànhTích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việcThực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

4. Về tổ chức kỉ luật

Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, sự phân công, quyết định, chỉ thị, điều động của tổ chức. Đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện đúng và đủ những gì đã được đề cập trong Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

5. Về giải pháp khắc phục, khuyết điểm, sửa chữa những hạn chế trong quá trình công tác và sinh hoạt hằng ngày

Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái chính trị, đạo đức,…Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách của Nhà Nước và các quy chế, nội quy, quy định của địa phương.

6. Đăng ký “làm theo” đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2021

Thực hiện đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.“Gương mẫu trong tuyên truyền, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân”;Về lối sống, đạo đức, tác phong, phải: “Nêu gương về đức giản dị, khiêm tốn; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu nguyện vọng, tâm tư chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, đơn vị, cơ quan, công tác và nơi cư trú”;Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước“.Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ công tâm, khách quan, tập trung sức giải quyết các lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của quần chúng, chủ động đối thoại với cán bộ và nhân dân dưới quyền.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, vô cảm, cửa quyền, hách dịch và các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân”.

Trên đây là Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Tôi. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT

*

Một số lưu ý khi điền mẫu bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Tóm lại vấn đề: Trên đây là những bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Bao gồm các lưu ý để bạn có thể soạn mẫu bản cam kết đúng quy định nhất. Hi vọng bạn đã có thể tìm thấy câu trả lời thông qua bài viết trên đây