3000 Từ Vựng Tiếng Anh Oxford

Học đủ 3000 tự vựng giờ anh thịnh hành được khuyến cáo trường đoản cú Oxford góp chúng ta đầy đủ dùng làm phát âm gọi, nghe nói tiếng Anh vào quá trình và đời sống.

 

---A---

abandon v.

Bạn đang xem: 3000 từ vựng tiếng anh oxford

/ə"bændən/ vứt, trường đoản cú quăng quật abandoned adj. /ə"bændənd/ bị vứt rơi, bị ruồng vứt ability n. /ə"biliti/ kỹ năng, năng lượng able adj. /"eibl/ gồm năng lực, tài năng unable adj. /"ʌn"eibl/ không tồn tại năng lượng, không tài năng about adv., prep. /ə"baut/ khoảng chừng, về above sầu prep., adv. /ə"bʌv/ làm việc bên trên, lên ở trên abroad adv. /ə"brɔ/ ngơi nghỉ, ra quốc tế, ko kể trời absence n. /"æbsəns/ sự vắng tanh phương diện absent adj. /"æbsənt/ vắng ngắt khía cạnh, nghỉ absolute adj. /"æbsəlu:t/ tuyệt đối hoàn hảo, trọn vẹn absolutely adv. /"æbsəlu:tli/ tuyệt đối hoàn hảo, trọn vẹn absorb v. /əb"sɔ:b/ đắm say, hấp phụ, lôi kéo abuse n., v. /ə"bju:s/ lộng hành, sử dụng quá academic adj. /,ækə"demik/ trực thuộc học viện chuyên nghành, ĐH, viện hàn lâm accent n. /"æksənt/ trọng âm, lốt trọng âm accept v. /ək"sept/ đồng ý, thuận tình acceptable adj. /ək"septəbl/ rất có thể gật đầu đồng ý, đồng ý chấp thuận unacceptable adj. /"ʌnək"septəbl/ access n. /"ækses/ lối, cửa, con đường vào accident n. /"æksidənt/ tai nạn đáng tiếc, rủi ro khủng hoảng by accident accidental adj. /,æksi"dentl/ tình cờ, bất thần accidentally adv. /,æksi"dentəli/ vô tình, thốt nhiên accommodation n. /ə,kɔmə"deiʃn/ sự ưa thích nghi, điều tiết accompany v. /ə"kʌmpəni/ theo, đi thuộc, đương nhiên according to prep. /ə"kɔiɳ/ theo, y theo account n., v. /ə"kaunt/ thông tin tài khoản, kế toán; tính toán thù, tính đến accurate adj. /"ækjurit/ đúng chuẩn, đúng chuẩn, xác đáng accurately adv. /"ækjuritli/ đúng đắn, đúng chuẩn accuse v. /ə"kju:z/ tố giác, cáo buộc, kết tội achieve v. /ə"tʃi:v/ đã có được, có được achievement n. /ə"tʃi:vmənt/ kết quả, thắng lợi acid n. /"æsid/ axit acknowledge v. /ək"nɔlidʤ/ thừa nhận, thừa nhận acquire v. /ə"kwaiə/ đã đạt được, có được, kiếm được across adv., prep. /ə"krɔs/ qua, ngang qua act n., v. /ækt/ hành vi, hành động, động tác, đối xử action n. /"ækʃn/ hành động, hành vi, tác động take action hành vi active sầu adj. /"æktiv/ tích cực hoạt động, nkhô nóng nhứa actively adv. /"æktivli/ activity n. /æk"tiviti/ actor, actress n. /"æktə/ /"æktris/ diễn viên actual adj. /"æktjuəl/ thực tiễn, có thiệt actually adv. /"æktjuəli/ hiện thời, bây chừ advertisement /əd"və:tismənt/ lăng xê adapt v. /ə"dæpt/ tra, gắn vào add v. /æd/ cùng, chế tạo addition n. /ə"diʃn/ tính cộng, phxay cộng in addition (to) cung ứng additional adj. /ə"diʃənl/ chế tạo, tạo thêm address n., v. /ə"dres/ thúc đẩy, đề cửa hàng adequate adj. /"ædikwit/ đầy, đầy đủ adequately adv. /"ædikwitli/ hài hòa, thỏa đáng adjust v. /ə"dʤʌst/ sửa lại cho đúng, kiểm soát và điều chỉnh admiration n. /,ædmə"reiʃn/ sự bái phục,người kp, thán phục admire v. /əd"maiə/ thán phục, trầm trồ admit v. /əd"mit/ dìm vào, cho vô, phối kết hợp adopt v. /ə"dɔpt/ dìm có tác dụng con nuôi, phụ huynh nuôi adult n., adj. /"ædʌlt/ bạn béo, fan trưởng thành; cứng cáp advance n., v. /əd"vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; chuyển lên, khuyến nghị advanced adj. /əd"vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao in advance trước, sớm advantage n. /əb"vɑ:ntidʤ/ sự thuận tiện, ích lợi, lợi thế take advantage of tận dụng adventure n. /əd"ventʃə/ sự linh giác, mạo hiểm advertise v. /"ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết thêm trước advertising n. sự quảng cáo, nghề PR advertisement (also ad, advert) n. /əd"və:tismənt/ advice n. /əd"vais/ lời khulặng, lời chỉ bảo advise v. /əd"vaiz/ khuyên, khuyên bảo, rnạp năng lượng bảo affair n. /ə"feə/ việc affect v. /ə"fekt/ làm cho tác động, tác động ảnh hưởng mang đến affection n. /ə"fekʃn/ afford v. /ə"fɔ/ rất có thể, tất cả đầy đủ khả năng, điều kiện (làm cho gì) afraid adj. /ə"freid/ sợ hãi, thấp thỏm, bối rối after prep., conj., adv. /"ɑ:ftə/ sau, phía sau, sau thời điểm afternoon n. /"ɑ:ftə"nu:n/ giờ chiều afterwards adv. /"ɑ:ftəwəd/ trong tương lai, trong tương lai, rồi thì, sau đấy again adv. /ə"gen/ lại, nữa, đợt nữa against prep. /ə"geinst/ cản lại, phản bội đối age n. /eidʤ/ tuổi aged adj. /"eidʤid/ già đi (v) agency n. /"eidʤənsi/ chức năng, lực; môi giới, trung gian agent n. /"eidʤənt/ đại lý phân phối, tác nhân aggressive sầu adj. /ə"gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo) ago adv. /ə"gou/ trước đó agree v. /ə"gri:/ gật đầu, đồng tình agreement n. /ə"gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, thích hợp đồng ahead adv. /ə"hed/ trước, về phía trước aid n., v. /eid/ sự góp đỡ; sản xuất, prúc vào aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), phương châm, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào air n. /eə/ bầu không khí, bầu không khí, không gian aircraft n. /"eəkrɑ:ft/ máy cất cánh, khí cầu airport n. trường bay, tàu sân bay alarm n., v. /ə"lɑ:m/ thông báo, báo nguy alarming adj. /ə"lɑ:miɳ/ làm cho lúng túng, làm hốt hoảng, làm run sợ alarmed adj. /ə"lɑ:m/  alcohol n. /"ælkəhɔl/ rượu cồn alcoholic adj., n. /,ælkə"hɔlik/ rượu; bạn nghiện rượu alive adj. /ə"laiv/ sinh sống, vẫn còn đó sống, còn tồn tại all det., pron., adv. /ɔ:l/ toàn bộ allow v. /ə"lau/ có thể chấp nhận được, làm cho all right adj., adv., exclamation /"ɔ:l"rait/ tốt, ổn định, khỏe mạnh; được ally n., v. /"æli/ nước liên minh, liên minh; links, lien minch, kết sui gia allied adj. /ə"laid/ lien minch, liên minh, sui gia almost adv. /"ɔ:lmoust/ phần đông, gần như là alone adj., adv. /ə"loun/ cô đơn, một mình along prep., adv. /ə"lɔɳ/ dọc theo, theo; theo hướng lâu năm, trong cả theo alongside prep., adv. /ə"lɔɳ"said/ gần kề cạnh, không tính, dọc theo aloud adv. /ə"laud/ bự giờ đồng hồ, to giờ alphabet n. /"ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản alphabetical adj. /,æflə"betikl/ trực thuộc bảng chđọng chiếc alphabetically adv. /,ælfə"betikəli/ theo thứ từ abc already adv. /ɔ:l"redi/ đang, rồi, đã… rồi also adv. /"ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế alter v. /"ɔ:ltə/ biến hóa, đổi khác, sửa thay đổi alternative n., adj. /ɔ:l"tə:nətiv/ sự lựa chọn; chọn lựa alternatively adv. như một sự chắt lọc although conj. /ɔ:l"ðou/ tuy vậy, dẫu mang đến altogether adv. /,ɔ:ltə"geðə/ trọn vẹn, hầu như; nói thông thường always adv. /"ɔ:lwəz/ luôn luôn amaze v. /ə"meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt amazing adj. /ə"meiziɳ/ bỡ ngỡ, sửng nóng amazed adj. /ə"meiz/ bỡ ngỡ, sửng sốt ambition n. æm"biʃn/ hoài bão, thèm khát ambulance n. /"æmbjuləns/ xe cứu giúp thương, xe cộ cấp cho cứu vãn aước ao (also amongst) prep. /ə"mʌɳ/ giữa, chính giữa amount n., v.

Xem thêm: Chuyển Đổi 1 M3 Bằng Bao Nhiêu Cm3, 1 Cm3 Bằng Bao Nhiêu M3, L, Ml, Cc

/ə"maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới mức (money) amuse v. /ə"mju:z/ làm cho vui, thích, có tác dụng ảm đạm cười cợt amusing adj. /ə"mju:ziɳ/ vui ham mê amused adj. /ə"mju:zd/ vui đam mê analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /"ænəlaiz/ đối chiếu analysis n. /ə"næləsis/ sự đối chiếu ancient adj. /"einʃənt/ xưa, cổ & conj. /ænd, ənd, ən/ cùng anger n. /"æɳgə/ sự khó chịu, sự tức giận angle n. /"æɳgl/ góc angry adj. /"æɳgri/ giận, khó chịu angrily adv. /"æɳgrili/ tức giận, giận dữ animal n. /"æniməl/ động vật hoang dã, trúc thứ ankle n. /"æɳkl/ mắt cá chân anniversary n. /,æni"və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm announce v. /ə"nauns/ báo, thông tin annoy v. /ə"nɔi/ trêu tức, làm cho bực mình; làm phiền lành, quẫy nhiễu annoying adj. /ə"nɔiiɳ/ chọc tức, có tác dụng bực mình; làm cho pthánh thiện, quẫy nhiễu annoyed adj. /ə"nɔid/ bị khó tính, bực bản thân, bị quấy rầy annual adj. /"ænjuəl/ thường niên, mỗi năm annually adv. /"ænjuəli/ thường niên, từng năm another det., pron. /ə"nʌðə/ không giống answer n., v. /"ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời anti- prefix chống lại anticipate v. /æn"tisipeit/ thấy trước, ngăn trước, lường trước anxiety n. /æɳ"zaiəti/ mọt sốt ruột, sự lo ngại anxious adj. /"æɳkʃəs/ lo âu, băn khoăn lo lắng, băn khoăn anxiously adv. /"æɳkʃəsli/ lúng túng, lo lắng, băn khoăn any det., pron., adv. một fan, đồ nào đó; bất cứ; một một chút nào, tí nào anyone (also anybody) pron. /"eniwʌn/ fan làm sao, bất kể ai anything pron. /"eniθiɳ/ vấn đề gì, đồ gì; bất cứ Việc gì, đồ gia dụng gì anyway adv. /"eniwei/ vắt nào cũng rất được, cho dù sao chăng nữa anywhere adv. /"eniweə/ bất kể ở đâu, bất cứ ở chỗ nào apart adv. /ə"pɑ:t/ về một mặt, qua một mặt apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra apartment n. (especially NAmE) /ə"pɑ:tmənt/ cnạp năng lượng phòng, căn buồng apologize (BrE also -ise) v. /ə"pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi apparent adj. /ə"pærənt/ ví dụ, rành mạch; vẻ ngoài, có vẻ apparently adv. quan sát bên ngoài, chừng như appeal n., v. /ə"pi:l/ sự lôi kéo, lời kêu gọi; lôi kéo, cầu khẩn appear v. /ə"piə/ lộ diện, chỉ ra, phơi bày appearance n. /ə"piərəns/ sự xuất hiện, sự phơi bày táo bị cắn n. /"æpl/ trái táo khuyết application n. /,æpli"keiʃn/ sự tích hợp, thiết bị lắp vào; sự chịu khó, chăm vai trung phong apply v. /ə"plai/ đã nhập vào, ghnghiền vào, vận dụng vào appoint v. /ə"pɔint/ chỉ định, chỉ định và hướng dẫn, chọn appointment n. /ə"pɔintmənt/ sự chỉ định, bạn được chỉ định appreciate v. /ə"pri:ʃieit/ thấy rõ; nhấn thức approach v., n. /ə"proutʃ/ cho sát, lại gần; sự đến ngay gần, sự lại gần appropriate adj. (+to, for) /ə"proupriit/ phù hợp, ưa thích xứng đáng approval n. /ə"pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận approve (of) v. /ə"pru:v/ đống ý, gật đầu, đồng ý chấp thuận approving adj. /ə"pru:viɳ/ tán thành, gật đầu, chấp thuận approximate adj. (to) /ə"prɔksimit/ kiểu như với, giống hệt cùng với approximately adv. /ə"prɔksimitli/ khoảng chừng, độ chừng April n. (abbr. Aquảng bá.) /"eiprəl/ tháng Tư area n. /"eəriə/ diện tích, bề mặt argue v. /"ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ argument n. /"ɑ:gjumənt/ qui định arise v. /ə"raiz/ lộ diện, nảy ra, nảy sinh ra arm n., v. /ɑ:m/ cánh tay; trang bị, thứ (vũ khí) arms n. trang bị, binch giới, binch khí armed adj. /ɑ:md/ tranh bị army n. /"ɑ:mi/ quân team around adv., prep. /ə"raund/ bao quanh, vòng xung quanh arrange v. /ə"reindʤ/ bố trí, sắp đặt, sửa biên soạn arrangement n. /ə"reindʤmənt/ sự bố trí, sắp đặt, sự sửa biên soạn arrest v., n. /ə"rest/ bắt giữ, sự bắt giữ arrival n. /ə"raivəl/ sự đến, sự cho tới vị trí arrive v. (+at, in) /ə"raiv/ mang đến, cho tới nơi arrow n. /"ærou/ thương hiệu, mũi thương hiệu art n. /ɑ:t/ nghệ thuật và thẩm mỹ, mỹ thuật article n. /"ɑ:tikl/ bài bác báo, đề mục artificial adj. /,ɑ:ti"fiʃəl/ tự tạo artificially adv. /,ɑ:ti"fiʃəli/ nhân tạo artist n. /"ɑ:tist/ nghệ sỹ artistic adj. /ɑ:"tistik/ trực thuộc thẩm mỹ, nằm trong thẩm mỹ as prep., adv., conj. /æz, əz/ nhỏng (as you know…) ashamed adj. /ə"ʃeimd/ ngượng, hổ hang aside adv. /ə"said/ về một bên, sang 1 bên aside from ngoại giả, trừ ra apart from /ə"pɑ:t/ ngoài… ra ask v. /ɑ:sk/ hỏi asleep adj. /ə"sli:p/ ngủ, vẫn ngủ fall asleep ngủ thà hiếp đi aspect n. /"æspekt/ vẻ vẻ ngoài, diện mạo assist v. /ə"sist/ góp, giúp đỡ; tham dự, xuất hiện assistance n. /ə"sistəns/ sự giúp đỡ assistant n., adj. /ə"sistənt/ fan hỗ trợ, bạn prúc tá; trợ giúp, trợ giúp associate v. /ə"souʃiit/ kết duyên, liên kết, phối hợp, mang đến cộng tác associated with link với association n. /ə,sousi"eiʃn/ sự phối kết hợp, sự link assume v. /ə"sju:m/ sở hữu, khoác, gồm, lấy (mẫu vẻ, tính chất…) assure v. /ə"ʃuə/ đảm bảo, cam đoan atmosphere n. /"ætməsfiə/ khí quyển atom n. /"ætəm/ ngulặng tử attach v. /ə"tætʃ/ đính, dán, trói, buộc attached adj. đính thêm bó attachồng n., v. /ə"tæk/ sự tiến công, sự công kích; tiến công, công kích attempt n., v. /ə"tempt/ sự nỗ lực, sự thử; cố gắng, demo attempted adj. /ə"temptid/ nỗ lực, demo attend v. /ə"tend/ dự, có mặt attention n. /ə"tenʃn/ sự để ý pay attention (to) chăm chú cho tới attitude n. /"ætitju/ thể hiện thái độ, cách nhìn attorney n. (especially NAmE) /ə"tə:ni/ người được ủy quyền attract v. /ə"trækt/ hút; say mê, hấp dẫn attraction n. /ə"trækʃn/ sự hút, sức hút attractive sầu adj. /ə"træktiv/ hút, lôi cuốn, bao gồm duyên, lôi cuốn audience n. /"ɔjəns/ thính, khan mang August n. (abbr. Aug.) /"ɔ:gəst - ɔ:"gʌst/ mon Tám aunt n. /ɑ:nt/ cô, dì author n. /"ɔ:θə/ người sáng tác authority n. /ɔ:"θɔriti/ uy quyền, quyền lực automatic adj. /,ɔ:tə"mætik/ auto automatically adv. một biện pháp tự động hóa autumn n. (especially BrE) /"ɔ:təm/ ngày thu (US: ngày thu là fall) available adj. /ə"veiləbl/ hoàn toàn có thể sử dụng được, có giá trị, hiệu lực average adj., n. /"ævəridʤ/ mức độ vừa phải, số vừa đủ, nấc vừa phải avoid v. /ə"vɔid/ tách, từ chối awake adj. /ə"weik/ đánh thức, làm ngủ dậy award n., v. /ə"wɔ/ phần thưởng; Tặng Ngay, thưởng trọn aware adj. /ə"weə/ biết, nhấn thức, nhấn thức thấy away adv. /ə"wei/ xa, xa bí quyết, xa lánh, đi xa awful adj. /"ɔ:ful/ tôn nghiêm, dễ sợ hãi awfully adv. tàn bạo, khủng khiếp awkward adj. /"ɔ:kwəd/ vụng về, lung túng bấn awkwardly adv. vụng về về, lúng túng