Luyện Thi Ioe Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1 Đến Vòng 35

Hôm nay mình chia sẻ mang lại chúng ta Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng ngực mang lại vòng 35: Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng một đến vòng 35 giúp các em học viên ôn tập, củng vắt, cũng giống như hệ thống lại kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE Tiếng Anh các cấp đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35


Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 35 góp các em học viên ôn tập, củng cầm, tương tự như hệ thống lại kỹ năng sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt hiệu quả cao. Mời những em thuộc tham khảo câu chữ cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực mang đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

*

Section 2:

1. Alice ....... A mèo.

A. you B. he C. she D. has

2. My ..... is Jenny.

A. your B. name C. game D. name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. are B. am C. is D. you

5. St& ......, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You ........ Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ........

A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... to ...... you, Nam.

Xem thêm: Bánh Cuốn Làm Từ Gạo Gì - Áp Dụng 2 Cách Pha Bột Bánh Cuốn Theo Đúng Chuẩn

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. down B. up C. in D. on

10. ......... your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

*

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words

*

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

*

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

*

Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice lớn meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

*

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper

*

*
 

Section 2: Find the honey

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

*

Tải file Doc hoặc PDF nhằm tìm hiểu thêm ngôn từ chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3