50 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Dành Cho Bé

50 bài xích luyện nghe giờ đồng hồ Anh dành riêng cho bé bỏng bởi Tiến Cường biên soạn là Tài liệu luyện nghe tiếng anh giành cho học viên tè học tập.

Bạn đang xem: 50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

Nội dung được soạn cùng với 50 chủ thể đơn giản và dễ dàng, dễ dàng nắm bắt với thân quen với học sinh tè học tập. Các chủ thể luyện nghe là phần đa mẩu truyện thú vui về trường học, thầy cô đồng đội với những loài vật,... Phần 1 Tài liệu trình diễn những bài xích nghe tự bài bác 1 cho bài 44. Mời chúng ta thuộc xem thêm.


*

£ N G3UYEN; LIEU 50 Listening Practice Lessons NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN50 BAI LUYEN NGHE TIENG ANH DANH CHO BE 50 B LVTA - 1 50 Listening Practice Lessons IC H U J !và £ $10 NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN LOI NOI D A U “50 bai luyen nghe dcinh mang lại be” la cuoti scichluyen nghe tieng Anh danh mang đến hoc sinc tieu hoc. Noidung ditdc bien soan vdi 50 chu de ddn gian, de hieu uaquen thuoc vdi hoc sinch tieu hoc. Cac chu de luyen nghela nhitng cdu chuyen thu ui ve sầu tri/dng hoc, vậy teo, banbe va cac con vat,.. Sach diMc bien soan vdi cac doan van ngan gon,sinh dong, giau hinch anh rat phii hdp vdi cac be d captieu hoc, vita nang cao diMc ky nang nghe tieng Anh,vi/"a tang them hieu biet ve sầu moi triidng xung quanh, vecac si/ vat hien tu’dng va cac hoqt dong trong cuqc songhang ngay lập tức. Scich teo tang hem ctia MP3 giup cac be cothe luyen nghe va phat dm chuan tieng Anh. Moi bai doc difflc phân tách thdnh ba phan: phan ti( mdiva cum tit, phan bai tap luyen nghe va phan chu thich. Phan tit mdi va cum tit cung cap mang đến cac be von titvitng xucit hien vào moi bcii nghe theo cac chu dethong dung, giup cac be phái mạnh vitng cdch doc, nghia vacdch dung cua mdi tith oqc cum tit tieng Anh. Phan bai tap luyen nghe cung cap cac dang bai taphdp ly, ddn gian. Mdi dang bai tap luyen nghe deu cophan yen cdu rd rang giup cac be cd the hieu va thitckhô hanh nghe tieng Anh nhanh hao va dai hieu qua cao nhat. 5 Phan chu thich trinc bay cu the va neu rd cdc h sitdung cua mot so mau cdu xudt hien vào bdi luyennghe hodc mot so cdch phdt dm, giup cac be co the luyennghe vd noi tieng Anh hieu qua. Cuon sach bé teo phandap an giup cac be vd cac bcic phu huynh teo the tit kiemtra lai ket qua luyen tap cua minch. Cuon sach htia hen se m ang lai cho cac em hoc sinhnhieu dieu bo ich vd thu vi trong qua trinh hoc tap vdthi/c hdnh nghe tieng Anh. Trong qua trinch bien soan chac chan khong thetranh con khoi thieu sot, rat m ong nhdn di/c/c siI dong gopquy bau cua ban doc de Ian xuat ban sau cuon sachdiCdc hoan thien hon.6 R > ai / * Members Of My Family TCr moi vd cum tu engineer / cntty"nior / (n) ky sit accountant / o"kauntont / (n) ke toan teacher /’ti:tjo / (n) giao vien salesperson /’scilz.po:sn / (n) nhan vien ban hangI. Be giỏi nghe va noi cac tif v6i nhau đến phu hdp. mv mother teacher m a company my father engineer in a ngân hàng mv aunt cleaner in a bookstore mv uncle accountant on a street mv sister salesperson in a school 7II. Be tuyệt nghe va dien tif eon thieu vao mang đến vào ben du’di.I (1)________ a big family. There are six people(2)_________ my family. They are my (3)_________ myfather, my aunt, my (4)______ , my sister and I. Chu X thich "er" neu khong teo trong dm thi ditdc phat dm la .Vi du: teacher , sister , fever Ta mdi va cum ttf both / bouO / (adv) ca nhì study hard hoc khô giòn chain đưa ra parent /"pcoront / (n) thân phụ me V - Bai ta p luyen ngheI. Be tuyệt nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. The father is forty-five.( ) 2. They have sầu two sons and a daughter.( ) 3. Their parents like them very much.II. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. There are____ people in the family. A. Three B. Four C. Five 92. Van Anh"s_______ is a doctor. A. Father B. Mother C. Brother3. Minh & Huy are_______ A. Brothers B. Father và son C. Father and daughter10 A Garden Of My Family TCf mdi va cum tu garden /"ga:dn / (n) vi/cfti flower /"flauo / (n) hoa grass / gra:s / (n) teo lượt thích / laik / (v) ^/?f"c/? help /"help / (v) cftf water /"wo:t3 / (v) fi/cft exercise /"cksasaiz / (v) £ap due morning /"mo.nia / (n) sang trọng -?c"x S." Bai tap luyen ngheI. Be tuyệt nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau không đúng vao trong dau ngoac ddn.( ) 1. My mother likes flowers, my father likes them. tOL 11( ) 2. I often help my parents water the flowers & grasses.( ) 3. We can exercise in the garden on Saturday.II. Be tuyệt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. Where is the garden?It"s________ A. Behind my house B. In front of my house C. Near the river2. What are there in the garden? A. Flowers B. Grasses C. A và B3. My father likes____________ A. Flowers B.

Xem thêm: Thế Nào Là Bút Pháp Ước Lệ Là Gì, Bút Pháp Ước Lệ Tượng Trưng

Grasses C. Water Chu Y thich r help sb vì sth giup ai do lam gi help sb khổng lồ vị sth giup ai do lam viec gi help sb with sth giup ai vị bang cai gi 12 Hal 4 ,* My Uncle Tu moi va cum tu more than heft: thief / Oi:f / ( 11) ten trom some day mot ngay lập tức nao vì chưng, roi day policeman / po"liismon / (n) ednh sat bus / b.s / (n) .re buyt because / bi’koz / (conj) bo"i vi after /"a:lto / (adv) sau khi " V - Bai tap luyen ngheI. Be tuyệt nghe va dien "Yes" neu cau dung va dien "No" neu cau không nên vao trong dau ngoac don.( ) 1. The thieves are not afraid of my uncle.( ) 2. My uncle often goes khổng lồ work by bike. 13( ) 3. My uncle is very clever and brave sầu.II. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. My uncle is a________ A. Doctor B. Teacher C. Policeman2. My uncle is more than_______ years old. A. Twenty B. Thirty C. Forty3. Does my uncle like his work9 A. No, he does B. No, he doesn"t C. Yes, he does / Chu X thich )----------------------------------------- Nguyen dm "o" ditdc phdt dm tkhô hanh < j> v__________________________________Vi du: often, story 14 Hal 5 Mv Friends Tu mdi vd cum tCf violin /.vaio"lin / (n) dan violong dive /daiv / (v) lan collect / k.Vlckt / (v) thu nhat, situ tam stamp / stacmp / (n) ton look the same vào gion gS - Bai tap luyen ngheI. Be tuyệt nghe va ghep mot ve sầu d cot A vdi mot ve sầu thich hofp d cot B. A B 1. Viet a. likes playing the violin 2. Linc b. likes diving 15 3. Nam c. likes riding a xe đạp 4. Due d likes collecting stamps 5. Tung e. likes making kitesII. Be xuất xắc nghe va dien tvf con thieu vao cac mang đến trong ben diid"i de tra 16i cau hoi.1. Are they in the same school? _________ , they___________2. What does Nam like? He likes playing th e _3. Who likes making kites? _________ likes making kites. Chu ): thi"ch N g u y en dm "a" di/Oc p h d t dm Id Vi du: bat, sad, sand, stamp16 My Three Good Friends Tu m 6i va cum tu not ...at all khong mot chut nao good /gud/ (adj) tot, gioi favourite /feivo rit/ (adj) i(a thich fruit /fru:t/ (n) qua salad Is aclod/ (n) rau tuy vậy, rau tron eat /i:t/ (v ) an V Bai tap luyen nghe <. Be hay n g h e va d ie n nhufng tif h o a c c u m tif c o n t h ie u v a o c a c c h o t r o n g du’ofc d a n h so thvf tii (1, 2, 3) b e n du’di. Name Places Favourite food Doesn"t like (Ten) (Dia diem) (Mon an yeu thich) (Khong thich) 1750 B L V T A - 2 Tu Hanoi rice & salad 1. Long Hai Duong 2. meat Khai Thai Binh hamburgers & butters . 3- .II. Be xuất xắc nghe va ghi cau tra lcfi vao cac đến trong ben difcfi.1. What are Tu"s favourite foods? His favourite foods are_______ a n d _________2. Where is Khai from? He is from___________3. Are they good friends? _________ , t h e y __________ ; Chu X. thich )---------------------------------------- Phường. h u dm "g" di/cfc p h a t dm Id < $ v--------------------------------------- ----------------------)Vi du: vegetable, engine, fridge18 Two New StudentsV TCf moi va cum tu straight / streit / (adj) thang curly/ko:li/ (adj) xoan short / J’D:t / (adj) ngan svào / stroi> / (adj) khoe * > - Bai tap luyen ngheI. Be xuất xắc nghe va dien nhufng tu” con thieu vao cac đến trong ben du’cfi.________________________________Name Height Native Hair place(Ten) (Chieu coo) (Toe) (Quc quan)KhanhBinhII. Be tuyệt nghe va dien tif eon thieu vao cac mang lại trong ben did de tra lofi cau hoi.>. How many new students bởi we have? We have________ new students.2. Are they strong? __________, they _3. Are they our good friends? __________, t h e y ___________ Chu ). thich Am "ere" di/tfc phdt dm la Vi du: there, where, anywhere Lien And Her Sister TCr mdi va cum tu serious /"siorgame ios / (adj) nghiem trong, dting ddn pop music nhac pop shy / / a i / (adj) e then, xau ho homework /houmvo:k/ (n) bai tap ve sầu nha clever/klevo / (adj) thong minh funny /"f i / (adj) vui ve sầu talk /khổng lồ - k/ (v) noi chuyen was,^ | -3V - Bai ta p luyen ngheI. Be xuất xắc nghe va chon mot dap an dung nhat.1. She likes to studv và vì homework_______ . At school B. In her room C. In the classroom 21