BẢN GHI CỦA TABLE CHỨA NHỮNG GÌ

Di dalam lingkaran yang berdiameter 20cm terdapat sebuah juring dengan besar sudutpusat 450. Luas juring tersebut adalah….

Bạn đang xem: Bản ghi của table chứa những gì

*

*

Xem thêm: Mới Nhất: Bảng Tra Cứu Biển Số Xe 10 Thuộc Tỉnh Nào ? Biển Số Xe 10 Ở Đâu

*

*

Câu $12:$ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu giúp ta A. khai báo kiểu dữ liệu B. tạo lập hoặc mô tả CSDL C. tạo cầu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu D. tạo lập và mô tả CSDL Câu $13i$ Hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng CSDL trong các phần mềm sau: A. Phần mềm bảng tình Excel. B. Geometer's Sketchpad mô phỏng các hình hình học. C. Phần mềm quản lí kì thi tốt nghiệp phố thông. D. Phần mềm soạn thảo văn bản Word. Câu $14$ Thao tác nào dưới đây không thuộc loại cập nhật dữ liệu? A. Xóa dữ liệu B. Nhập dữ liệu ban đầu C. Sửa dữ liệu D. Đọc dữ liệu Câu $15$ Phần mở rộng của tên tập tin trong Access là A. TEXT B. XLS C. MDB D. DOC Câu 16. Người nào có vai trò quan trọng trong vân để phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính. A. Nguời quản trị CSDL B. Người dùng cuối C. Người lập trình D. Cả ba người Câu 17. Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không? A. Không thể B. Không nên C. Được D. Không được Câu $18$ Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? A. Thống kê và lập báo cáo B. Thêm hai hồ sơ C. Xóa một hố sơ D. Sửa tên trong một hồ sơ. Câu 19 $i^{9}$ Dữ liệu trong một CSDL được lưu $TODg$ A. Bộ nhớ ngoài B. Bộ nhớ ROM C. CPU D. Bộ nhớ RAM Bài $3$ Giới thiệu về MS Access Câu $20$ Tên của tập tin trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL A. Vào File $\sqrt{E} \times 1t$ B. Vào File $\left(CoS6$ C. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau D. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL Câu $21$ Tập tin trong Access được gọi là A. tập tin cơ sở dữ liệu B. tảng C. tập tin dữ liệu D. tập tin truy cập dữ liệu Câu $2:$ Đế tạo một cơ sở dữ liệu trồng, ta chọn mục nào trong khung tác vụ New file? A. Project (New Data) B. Blank Database C. Project (Existing Data) D. Blank Data Access Page Câu 23. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. $Fi|e/neW/B|ank$ Database B. File/open/ C. reate Table in Design View D. Create table by using wizard Câu 24. Các chức năng chính của Access A. Lập bảng B. Lưu trữ dữ liệu C. Tính toán và khai thác dữ liệu D. Ba câu đều đúng Câu 25. Tập tin trong Access được gọi là A. Tập tin dữ liệu B. Tập tin cơ sở dữ liệu C. Bảng D. Tập tin truy cập dữ liệu Câu 26. Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải; A. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase đặt tên file và chọn Create. B. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New CK. ích vào biều tượng New D. Vào File chọn New